மரண அறிவித்தல்
பெயர் :
.
பிறந்த இடம் :
.
வாழ்ந்த இடம் :
.
பிரசுரித்த திகதி :
13அக்டோபர்1960
நிகழ்வுகள்
Bharadhi Arts Talent Show 2013
வாழ்த்துச் செய்திகள்

Wishes16345
fdlh tho; jkpo cwTfSf;F cq;fs; ghuhskd;w cWg;gpdu; ahu;? vd;gdij mwpaTk; mtUld; ePq;fs; njhlu;Gfis Nkw;nfhs;sTk; trjpahf ,q;Nf cq;fs; Kftupapd; Postal Code mOj;jTk;. Do you need to know information about your member of parliament? Do want to voice your concern to them? Go to the following link and type your postal code to get their contact information.
yaadhum


2014 Kerudavil Winter Get-Together
PHOTOS | VIDEO

 


 

A Celebration of Tamils Information 

 

 

 


 

 மரண அறிவித்தல்

திரமதி அமுதாம்பிகை  யோகராஜா

 


 

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நாகம்மா பஞ்சலிங்கம்

 


  

கண்ணீர் அஞ்சலி -

திருமதி. வெற்றிவேல் மனோரஞ்சிதமலர்
 
 

 

Canada Sri Selvachannithy Murugan Temple - Sooranpor (2014-10-29)

 


 

 

 

Temple Photos - Day One Daytime (2014-08-25)

 Temple Photos - Day One Evening (2014.08.25)

 

Temple Photos - Day Two Evening (2014.08.26)

 

Temple Photos - Day Three Morning (2014.08.27)


 

Temple Photos - Day Four Morning (2014.08.28)

 

Temple Photos - Day Five (2014.08.29)

 

Temple Photos - Day Six (2014.08.30)

 

Temple Photos - Day Seven (2014.08.31)

 

Temple Photos - Day Eight (2014.09.01)

 

Temple Photos - Day Nine (2014.09.02) 

 

Temple Photos - Day Ten (2014.09.03) 

 

Temple Photos - Day Eleven (2014.09.04) 

 

Temple Photos - Day Twelve (2014.09.05) 

 

Temple Photos - Day Thirteen (2014.09.06) 

 

Temple Photos - Day Fourteen Morning (2014.09.07) 

 

Temple Photos - Day Fourteen Evening (2014.09.07) 

 

Temple Photos - Day Fifteen (2014.09.08) 

 

 


2014 Summer Get-Together Photos

Sunday, August 10th

 

 


 

தொண்டைமானாறு வீரகத்திப்பிள்ளை

மகாவித்தியாலயச் சமூகத்திரைது


கலை நிகழ்வும் இராப்போசனமும்


2014.08.02

 

 


 
CTR Annual Event
2014.07.13

 


 
CYI Instructor

 


 

A Celebration of Tamils Information
- 23rd Annual Awards Ceremony
2014.02.17

 


Uthayan Book Release
2014.02.02

 


2013 Winter Get-Together

Saturday, December 28th

click here for photos

 

 2013 Summer Get-Together Photos


 

Kerudavil Star

 


 

Kerudavil Switzerland

 


 

 


 

 சூரன் போர் - Sooran Por
2013-11-08

 An Evening with Appadurai Muttulingam
2013.10.20

 


  

Alagthurai Raveendranathan

 தமிழிசை விருந்தும் இராப்போசன விருந்தும்

2013-09-29

 A Gun & A Ring Premiere
2013-09-28

 


 

“நல்ல அம்மா” புத்தக வெளியிய்ட்டுப் படங்கள்
2013-08-15

 


 


 

Dr. Abicumaran Uthamacumaran’s Recognition Event
2013-08-04

 


 

ஏழாவது ஊழி 
August 3rd, 2013

 


  

FeTNA 2013 Photos

 

 


 

Hare Krishna - Festival of India Parade
(July 13th, 2013)
 

 


 


 


 

 2012 Winter Get Together Photos

  


 

jkpou; jftypd; 22 Mz;Lfs; G+u;j;jp ,stsu; RtL kyu; ntspaPl;L tpoh glq;fs;

 

22nd Annual Tamils Information Event

February 10th, 2013 

 


 
 


 

 


 

 

 


 

 

,J cq;fs; nfUlhtpy; kf;fs; ,izajsk;. 

fle;j 9 Mz;Lfyhf ,aq;fpte;j ,e;j nfUlhtpy; ,izajsk;. ,t;tUlk; Gjpa gy Ntiyg;ghLfSlDk; Gjpa njhopy;El;gq;fSlDk;. 23-05-2012 Kjk; kW rPuikf;fg;gl;lLs;sJ vd;gjid md;Gld; jq;fSf;F mwpaj;jUfpd;Nwhk;.


Vjpu; tUk; xU rpyehl;fs; tiu ,j;jsk; fl;Lkhd epiyapNyNa ,Uf;Fk; vd;gjidAk; tUj;jj;Jld; njuptpj;Jf;nfhs;fp;d;Nwhk;.

 


Website Under Maintenence: We are currently upgrading our website, sorry for the inconvenience.!   

2012 Summer Get-Together Photos