மரண அறிவித்தல்
பெயர் :
.
பிறந்த இடம் :
.
வாழ்ந்த இடம் :
.
பிரசுரித்த திகதி :
13அக்டோபர்1960
நிகழ்வுகள்
Bharadhi Arts Talent Show 2013
வாழ்த்துச் செய்திகள்

Wishes16345
fdlh tho; jkpo cwTfSf;F cq;fs; ghuhskd;w cWg;gpdu; ahu;? vd;gdij mwpaTk; mtUld; ePq;fs; njhlu;Gfis Nkw;nfhs;sTk; trjpahf ,q;Nf cq;fs; Kftupapd; Postal Code mOj;jTk;. Do you need to know information about your member of parliament? Do want to voice your concern to them? Go to the following link and type your postal code to get their contact information.
yaadhum

2017 Kerudavil Summer Get-Together

 

 


 

2017 Kerudavil Winter Get-Together

 

 


 

 

 

 மரண அறிவித்தல்


திருமதி சின்னத்தங்கம் இராஜரட்ணம்

 

 


 

 

 

மரண அறிவித்தல்   

 

 

 

 

 

திரு சிவகுரு இராமச்சந்திரன்

 

 

 

 

 

 

  

மரண அறிவித்தல்

 


திருமதி

பாஸ்கரபவானி இரட்ணகாந்தி 

 

 

 

 


 

 

கண்ணீர் அஞ்சலி

அமரத்துவமாது

நடராஜா நல்லம்மா

 

 சந்நிதியும் அன்னதான மடங்களும்

 


 

2016 Kerudavil Summer Get-Together

July 16th Photos

 

  

 

Tamils Information Silver Jubilee Celebration
 

 


 

 


 

2015 Winter Get-

Togethe
r Photos

 

 

Live Stream PART TWO  

 

Live Stream Part One

 

  


 

CD Release - October 10th 2015 

Photos 

 


 

 

Temple Photos - Day One (2015.08.14)

 

 

Temple Photos - Day Two (2015.08.15) 

 
Click Here for Additional Photos

 


 
 
 

 

2015 Summer Get-Together Photos

 

 


 

 

2014 Kerudavil Winter Get-Together
PHOTOS | VIDEO

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Canada Sri Selvachannithy Murugan Temple - Sooranpor (2014-10-29)

 


 

 

 

Temple Photos - Day One Daytime (2014-08-25)

 Temple Photos - Day One Evening (2014.08.25)

 

Temple Photos - Day Two Evening (2014.08.26)

 

Temple Photos - Day Three Morning (2014.08.27)


 

Temple Photos - Day Four Morning (2014.08.28)

 

Temple Photos - Day Five (2014.08.29)

 

Temple Photos - Day Six (2014.08.30)

 

Temple Photos - Day Seven (2014.08.31)

 

Temple Photos - Day Eight (2014.09.01)

 

Temple Photos - Day Nine (2014.09.02) 

 

Temple Photos - Day Ten (2014.09.03) 

 

Temple Photos - Day Eleven (2014.09.04) 

 

Temple Photos - Day Twelve (2014.09.05) 

 

Temple Photos - Day Thirteen (2014.09.06) 

 

Temple Photos - Day Fourteen Morning (2014.09.07) 

 

Temple Photos - Day Fourteen Evening (2014.09.07) 

 

Temple Photos - Day Fifteen (2014.09.08) 

 

 


2014 Summer Get-Together Photos

Sunday, August 10th

 

 


 

தொண்டைமானாறு வீரகத்திப்பிள்ளை

மகாவித்தியாலயச் சமூகத்திரைது


கலை நிகழ்வும் இராப்போசனமும்


2014.08.02

 

 


 
CTR Annual Event
2014.07.13

 


 
CYI Instructor

 


 

A Celebration of Tamils Information
- 23rd Annual Awards Ceremony
2014.02.17

 


Uthayan Book Release
2014.02.02

 


2013 Winter Get-Together

Saturday, December 28th

click here for photos

 

 2013 Summer Get-Together Photos


 

Kerudavil Star

 


 

Kerudavil Switzerland

 


 

 


 

 சூரன் போர் - Sooran Por
2013-11-08

 An Evening with Appadurai Muttulingam
2013.10.20

 


  

Alagthurai Raveendranathan

 தமிழிசை விருந்தும் இராப்போசன விருந்தும்

2013-09-29

 A Gun & A Ring Premiere
2013-09-28

 


 

“நல்ல அம்மா” புத்தக வெளியிய்ட்டுப் படங்கள்
2013-08-15

 


 


 

Dr. Abicumaran Uthamacumaran’s Recognition Event
2013-08-04

 


 

ஏழாவது ஊழி 
August 3rd, 2013

 


  

FeTNA 2013 Photos

 

 


 

Hare Krishna - Festival of India Parade
(July 13th, 2013)
 

 


 


 


 

 2012 Winter Get Together Photos

  


 

jkpou; jftypd; 22 Mz;Lfs; G+u;j;jp ,stsu; RtL kyu; ntspaPl;L tpoh glq;fs;

 

22nd Annual Tamils Information Event

February 10th, 2013 

 


 
 


 

 


 

 

 


 

 

2012 Summer Get-Together Photos